Menu
EUR
  • Gratis verzending v.a. € 400,-
  • Voor 16:30 besteld, morgen in huis, mits voorradig
  • Al +20 jaar ervaring

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 

 

1.1.

Valadis: Valadis bv ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 06088533.

1.2.

Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Valadis een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3.

Algemene Voorwaarden: alle bepalingen in dit document.

1.4.

Opdracht: levering van een product of dienst, oplevering van een project, verrichten van werkzaamheden.

1.5.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Valadis en Opdrachtgever krachtens welke Valadis één of meer Opdrachten zal uitvoeren.

1.6.

Klantidentificatie: een klantnaam, klantnummer en een wachtwoord of token, die door Valadis na identificatie van een vertegenwoordigingsbevoegde Opdrachtgever aan Opdrachtgever wordt verstrekt.

1.7.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

1.8.

Website: onlineshop.valadis.nl

 

 

Artikel 2. Overeenkomst

 

 

2.1.

Overeenkomsten tussen Valadis en Opdrachtgever kunnen telefonisch, per fax of elektronisch worden gesloten.

2.2.

Telefonische Opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk dan wel elektronisch door Opdrachtgever te worden bevestigd. Na goedkeuring door Valadis komt de Overeenkomst tot stand. Bij gebreke aan een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging, wordt de Opdracht door Valadis niet in behandeling genomen.

2.3.

Een aanbieding van Valadis is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Valadis.

2.4.

Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Valadis het recht de prijzen hierover aan te passen.

2.5.

Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst zijn voor Valadis alleen bindend indien en voor zover deze door Valadis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.7.

Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Valadis het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Valadis op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

2.8.

In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

 

- openstaande vorderingen/betalingen (artikel 6, 9 en 10);

 

- aansprakelijkheid (artikel 11).

 

 

Artikel 3. Identificatie

 

 

3.1.

Om een elektronische Overeenkomst met Valadis te kunnen sluiten dient Opdrachtgever zichzelf eerst te laten identificeren door middel van Klantidentificatie.

3.2.

Valadis heeft het recht Opdrachtgever geen Klantidentificatie te verstrekken, de Klantidentificatie in te trekken of de toegang tot de Website te ontzeggen.

3.3.

Valadis zal zich inspannen de veiligheid op haar Website te optimaliseren. Valadis kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens, die door Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Valadis is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de Overeenkomst, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4.

Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door Valadis toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Valadis schade lijdt, dient de Opdrachtgever Valadis hiervoor schadeloos te stellen. Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de aan hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden wordt gebruikt. In het bijzonder dient Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Valadis onmiddellijk nadat Opdrachtgever daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

 

 

Artikel 4. Uitvoering

 

 

4.1.

Valadis zal zich inspannen dat een Overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Valadis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Valadis worden verstrekt.

4.3.

Valadis is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

 

 

Artikel 5. Levering

 

 

5.1.

Levering geschiedt niet franco, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk dan wel elektronisch anders zijn overeengekomen.

5.2.

Door Valadis opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Valadis is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

5.3.

Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

5.4.

Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op Opdrachtgever op het moment van verzending. Valadis bepaalt op welke wijze de verzending van de bestelde producten zal geschieden, doch voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen voormelde risico's adequaat te verzekeren.

5.5.

Opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

5.6.

Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan Opdrachtgever te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Opdrachtgever, behoudt Valadis zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. Valadis stelt Opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Opdrachtgever Valadis in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5.7.

Indien Opdrachtgever ook na verloop van de door Valadis gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Valadis het recht de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.8.

Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

5.9.

Valadis is bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever, vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, bij gebreke waarvan Valadis de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 

 

6.1.

Valadis behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken/producten voor tot op het tijdstip waarop Opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Valadis heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van Opdrachtgever.

6.2.

Opdrachtgever is verplicht Valadis terstond schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken/producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

 

Artikel 7. Verpakking

 

 

7.1.

De niet voor eenmalig gebruik bestemde verpakking, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Valadis en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

7.2.

Valadis is gerechtigd voor deze verpakking, bij Opdrachtgever, statiegeld in rekening te brengen. Valadis is verplicht deze verpakking terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die Opdrachtgever in rekening is gebracht, gedurende een door Valadis bepaalde periode na de leveringsdatum.

7.3.

Indien een verpakking beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

7.4.

Indien het, ter beoordeling van Valadis, noodzakelijk mocht blijken, wordt een verpakking tegen kostprijs bij Opdrachtgever in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

 

Artikel 8. Reclames en retourzendingen

 

 

8.1.

Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken/producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van Valadis te worden gebracht.

8.2.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken/producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Valadis te worden gemeld.

8.3.

Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Valadis is kenbaar gemaakt, worden de zaken/producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

8.4.

Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Valadis.

8.5.

Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.6.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Valadis te bepalen wijze en in de originele verpakking. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij Valadis de reclame gegrond verklaart.

8.7.

Indien de zaken/producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

8.8.

In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

 

 

Artikel 9. Prijzen en Betaling

 

 

9.1.

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2.

Alle tarieven op de Website en brochures zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3.

Initiële orders dienen vooruit betaald te worden. Ook indien Opdrachtgever meer dan een jaar geen bestelling heeft geplaatst zal een nieuwe order eerst na vooruitbetaling worden uitgeleverd.

9.4.

Alle volgende facturen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Valadis of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Betaling op andere wijze is slechts toegestaan als daarvoor door Valadis schriftelijk toestemming is verleend.

9.5.

Verrekening en opschorting van betaling is uitgesloten.

9.6.

Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Valadis.

9.7.

Alle onkosten welke door Valadis worden gemaakt ten verzoeke van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.8.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.9.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9.10.

In bovenstaande gevallen heeft Valadis voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

 

Artikel 10. Internationaal

 

 

10.1.

Bij elke internationale transactie zal Valadis het product vrachtvrij tot vervoerder (FCA) leveren en na ontvangst van betaling verzenden. Valadis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten met betrekking tot inklaring in het land van levering, invoerrechten, BTW of andere kosten of belastingen in het land dat door de Opdrachtgever voor levering is aangewezen. De eigendom gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering aan de Opdrachtgever.

10.2.

Valadis zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele vertragingen in de verzending die redelijkerwijs niet aan Valadis kunnen worden toegerekend en die gevolgen hebben voor Valadis of leveranciers van Valadis, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, vertragingen veroorzaakt door het niet of in beperkte mate beschikbaar zijn van producten van leveranciers van Valadis, natuurrampen, oorlogshandelingen, handelingen of verzuim van de Opdrachtgever, brand, staking, oproer, overheidsingrijpen, niet of in beperkte mate beschikbaar zijn van materialen, arbeidskrachten, brandstof of energie via de normale commerciële kanalen tegen gebruikelijke en redelijke tarieven, uitval of vernieling van installaties of uitrusting ten gevolge van enige oorzaak, of vervoersproblemen.

 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

 

11.1.

In geval van een toerekenbare tekortkoming van Valadis is Valadis slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Valadis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet/winst. Valadis is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.2.

De door Valadis te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die Overeenkomst door Valadis aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 5.000, -. De in dit artikel bedoelde bedragen en tarieven worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door Valadis verleende crediteringen.

11.3.

In geval van een onrechtmatige daad van Valadis is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.4.

In geval van een onrechtmatige daad van een werknemer van Valadis of een ondergeschikte waarvoor Valadis rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Valadis aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte. De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere schade sluit Valadis haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.

11.5.

Aansprakelijkheid van Valadis voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 11.3 en 11.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting), bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, of - bij gebreke daarvan - de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 5.000,-.

11.6.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, met een maximum van twee maanden, de schade per aangetekend schrijven aan Valadis heeft gemeld.

11.7.

Opdrachtgever vrijwaart Valadis voor alle schade die Valadis mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Valadis alsook onder verantwoordelijkheid van Valadis werkzame personen, die verband houden met de door Valadis verrichte Opdrachten, daaronder mede begrepen:

 

- schade die het gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of andere plaats van uitvoering van de overeenkomst of van handelen of nalaten van Opdrachtgever, daaronder begrepen het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door Valadis verstrekte kennis, informatie, producten en zaken die door Valadis zijn geleverd;

 

- schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Valadis en personen die onder verantwoordelijkheid van Valadis werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

 

- schade die het gevolg is van een gebrek in door Valadis geleverde zaken/producten, die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

11.8.

Valadis is niet aansprakelijk voor enige vorm van overlast of schade tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden in het operationeel functioneren van het bedrijf van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 12. Overmacht

 

 

12.1.

Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2.

De Overeenkomst mag worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.3.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

 

- storingen in de telecommunicatie infrastructuur;

 

- transportmoeilijkheden;

 

- storingen in het bedrijf van Valadis, die buiten haar schuld zijn ontstaan;

 

- vertraagde levering of verlening van door Valadis tijdig bestelde producten of verzochte diensten;

 

- brand of andere vernielingen; 

 

- werkstaking;

 

- oproer;

 

- maatregelen van overheidswege;

 

- staat van beleg;

 

- nucleaire ongevallen;

 

- mobilisatie;

 

- oorlog of oorlogsgevaar.

 

 

Artikel 13. Slotbepalingen

 

 

13.1.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2.

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen.

13.3.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.

 

 Contact gegevens.

 Mocht u na het lezen van onze Algemene       Voorwaarden, vragen klachten of               opmerkingen hebben over onze Algemene   Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of   per e-mail contact op.

Valadis BV
Generatorstraat 42
7556 RC Hengelo (ov)
Nederland
T. + 31 (0)74 - 2760000
F. + 31 (0)74 - 2760009
E. [email protected]
KvK-nr: 08110599

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€--,--
Bestel nog voor €--,-- en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »